×

PRIVACY POLICY

To Mairigram Blog & Shop δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στον εντοπισμό σας ή στη μοναδική σας αναγνώριση ως φυσικό πρόσωπο. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επιτρέπουν την μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, του ν. 3471/2006 καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ασφαλή επεξεργασία, φύλαξη και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου απευθύνεται σστους χρήστες της Ιστοσελίδας μας www.mairigram.gr

Για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται στο πλαίσιο κάθε πιθανής αλληλεπίδρασής σας με το Mairigram Blog & Shop, Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η bubblemedia.gr και e-mail info@bubblemmedia.gr

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες που:

-Απορρέουν από την χρήση και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα Mairigram Blog & Shop, καθώς και αυτές που συνδέονται με την χρήση των cookies
- Καταχωρείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης, είτε με μήνυμα στα social media, καθώς και τις πληροφορίες που καταχωρείτε για την δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη
- Καταχωρείτε για την εγγραφή σας στο Newsletter
- Σχετίζεται με κάθε είδους αίτημα που μας υποβάλετε καθώς και οποιαδήποτε διάδραση και επικοινωνία μαζί μας

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας: 

- Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή
- Με την εγγραφή σας και δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη (και τη διαχείριση αυτού) προς διευκόλυνση των αγορών σας, τη διατήρηση ιστορικού αυτών
- Με την υποβολή παραγγελίας είτε μέσω του Λογαριασμού Χρήστη είτε ως επισκέπτης είτε με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
- Με την εγγραφή σας στο Newsletter
- Με την εγγραφή σας στο ‘Mairigram Blog & Shop’
- Με την συμμετοχή σας σε προωθητικές μας ενέργειες, όπως είναι η οργάνωση διαγωνισμών

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς (εταιρείες courier), την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και τη συμμόρφωσή μας στο νόμο. Τέτοιοι τρίτοι μπορεί να είναι: ααδε, διωκτικές αρχές, εισαγγελικές αρχές κλπ.. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και να φέρουμε ευθύνη για την εκ μέρους τους σύννομη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για αυτό παρακαλούμε να διαβάζετε τους αντίστοιχους όρους από αυτούς για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Λάβετε περαιτέρω υπόψη ότι κατά τη διαδικασία της πληρωμής δεν προβαίνουμε σε επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών (π.χ. τον αριθμό της κάρτας σας), αλλά παρέχετε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά στον αντίστοιχο πάροχο πληρωμών. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν μέσω της ιστοσελίδας μας οδηγείστε σε ιστοσελίδες τρίτων, ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τις πληροφορίες που παρέχετε και δεν συμμετέχουμε στην επεξεργασία αυτών.

Ως υποκείμενα δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα ως προς τα δεδομένα που μας παρέχετε:Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι επεξεργαζόμαστε αυτά, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, το χρονικό διάστημα που τα επεξεργαζόμαστε ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα.

- Το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή δεδομένα καθώς και να συμπληρώσετε τα ελλιπή δεδομένα. Να θυμάστε ωστόσο ότι με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μας με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή, και συμφωνείτε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Στην περίπτωση που προκληθεί ζημία στην ιστοσελίδα ή στον υπεύθυνο για αυτή ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα σχετικά πεδία συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων, φέρετε αποκλειστική ευθύνη.
- Το δικαίωμα να διαγράψετε τα δεδομένα σας υπό την ειδικότερη επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της εταιρείας μας για τη διατήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
- Το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της εκ μέρους μας επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό την προϋπόθεση ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία είναι παράνομη ή αμφισβητείτε την ακρίβεια αυτών ή εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 παρ. 1 ΓΚΠΔ, υπό την προϋπόθεση περαιτέρω ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διατήρησή τους.
- Το δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση, και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Έχουμε λάβει τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά καθώς και τεχνικά μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Παρόλα αυτά η γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως είναι η κρυπτογράφηση δεδομένων (SSL).

Επιπλέον, το Mairigram Blog & Shop προσφέρει υπηρεσίες που απαιτούν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα τρίτου μέρους που μας παρέχετε ως χρήστης της ιστοσελίδας μας, όπως αποτελεί η αποστολή δωροεπιταγής σε τρίτο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές εγγυάστε και αναλαμβάνετε την ευθύνη ότι τους έχετε ήδη ενημερώσει για την παρούσα πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης. Τα δεδομένα αυτά θα τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τους σκοπούς της εκάστοτε εκ μέρους μας παρεχόμενης υπηρεσίας.

Τέλος, η ισχύς της παρούσης πολιτικής απορρήτου δημοσιεύθηκε στο Mairigram Blog & Shop στις 20 Δεκεμβρίου 2023 και υπόκειται σε περιοδική ανανέωση με σκοπό τη συμμόρφωσή μας στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε κατά καιρούς στην παρούσα πολιτική απορρήτου ούτως ώστε να ελέγχετε τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση έχουμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή, ενδεικτικά μέσω banner και μηνύματος στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να σεβαστείτε το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής.

Τελευταία ενημέρωση 20 Δεκεμβρίου 2023